Planleggingssamtalen

Etter et døds­fall er det van­lig med en plan­leg­gingssam­tale mel­lom fam­i­lien og en av våre kon­sulen­ter. Tid­spunk­tet for denne sam­tal­en er ofte noe av det første som avtales. Under sam­tal­en går vi gjen­nom alt som er rel­e­vant i forbindelse med gravfer­den – blant annet nød­vendig infor­masjon i forhold til å få meldt døds­fal­l­et til offent­ligheten, utform­ing av eventuell død­san­nonse, alle nød­vendi­ge valg i forhold til blom­ster, kiste, klær, ser­e­moni og ønsker for innhold i denne. Vi vil også informere om veien videre for dere, herun­der arveoppgjør og skifte, gravstein, urnened­set­telse, osv. Om ønske­lig kan du ringe oss hele døgnet, også i hel­ger og i høytider, ved behov for umid­del­bar hjelp eller for å gjøre en forhånd­sav­tale for samtale.