Transport — Norge

LLun­den Begrav­elses­byrå tar hånd om alle prak­tiske forhold i forbindelse med trans­port av avdøde i Norge. Det trans­porteres med bil over forholdsvis lange avs­tander før det løn­ner seg å benytte fly eller tog. Trygdekon­toret dekker trans­port hjem hvis man dør under besøk eller reise, med unntak av ege­nan­del på kr 2.272,- Dette gjelder innen­for Nor­den. Uten­for Nor­den må man dekke hjem­trans­port selv, eller gjen­nom reise­for­sikring. Hvis man dør der man bor, men ønsker å grav­legges et annet sted, må man dekke alt selv. Vennligst kon­takt oss for å gjøre en avtale. Ta kon­takt på vår døgnåp­ne tele­fon 63 97 58 88