Ved dødsfall

Det å miste noen man er glad i er for mange beg­yn­nelsen på en vanske­lig tid. Vi blir fylt med mange og ukjente tanker og følelser som kan være vanske­lige å håndtere.

Midt i denne tiden blir man stilt oven­for mange prak­tiske gjøremål. Dette gjelder både i tilknyt­ning til gjen­nom­føring av en ser­e­moni og i kon­takt med offentlige myn­digheter. Vår opp­gave er å bistå dere i denne tiden, legge til rette for at det blir gjen­nom­ført en ser­e­moni i tråd med de ønsker dere har, påse at alle offentlige etater blir under­ret­tet i hen­hold til lover og regler samt hjelpe med alt som skulle dukke opp av spørsmål rett etter et dødsfall.

Vi har 24 timers tele­fon­va­kt på 63 97 58 88, slik at du kan alltid kon­tak­te oss – hele døgnet, hver dag, hele året.

Ved dødsfall