Advokathjelp

Lunden Begrav­elses­byrå samar­bei­der med advokat Beate Elvevold for å gi etter­lat­te til­gang til advokath­jelp. Som kunde hos Lun­den begrav­elses­byrå kan du kon­tak­te advokat Beate Elvevold for en ufor­p­lik­tende sam­tale, en halv times gratis kon­sul­tasjon og du vil få tilbud på eventuelt videre arbeid.

Hun kan bistå med blant annet:

  • Bistå i gjen­nom­førin­gen av døds­boskiftet i sin hel­het. Det er vik­tig å være opp­merk­som på alle utfor­dringer med pri­vat skifte, bl.a. prokla­ma, ans­var avdødes gjeld og løpende for­p­lik­telser, fordel­ing av gjen­stander og verdier mv.
  • Gi råd og veiled­ning slik at arvin­gene kan gjen­nom­føre døds­boskiftet selv, helt eller delvis.
  • Bistå enkelte arvinger ved uenighet om skifteoppgjøret.
  • Utrede konkrete prob­lem­still­inger i boet, eventuelt megle mel­lom arvinger.
  • Bistå gjen­levende ekte­felle som sit­ter i uskifte.
  • Skrive tes­ta­mente som er skred­der­sy­dd den enkeltes ønsker, og som opp­fyller de strenge form­re­g­lene som må være opp­fylt for at tes­ta­mentet skal være gyldig.
  • Gi råd og veiled­ning i spørsmål knyt­tet til vergemålsloven.

Kon­takt: Beate Elvevold Tele­fon: 63 98 42 30 E‑post: advokat[a]beate-elvevold.no