Prest/gravferdstaler2017-09-05T23:59:53+00:00

Prest/gravferdstaler

Sere­moni­form avk­lares i sam­tale med oss, og vi videre­formi­dler kon­takt med prest eller gravferd­staler. Prest eller gravferd­staler vil deretter selv ta kon­takt med fam­i­lien i god tid før ser­e­monien.

Gravferd­staler har tilsvarende rolle som en prest i kirke­lige ser­e­monier