Henting av avdøde

Vi hen­ter avdøde etter avtale med pårørende. Noen ønsker at det gjøres med en gang, mens andre trenger mer tid.

Her er infor­masjon om hvor­dan dette kan gjøres, avhengig om døds­fal­l­et skjer på en insti­tusjon eller i hjemmet.

Henting av avdøde på sykehus eller institusjon

Ved døds­fall på syke­hus fly­ttes avdøde først til stedets kjølerom. De fleste syke­hus har eget kapell i tilknyt­ning til kjølerom­met. Her er det anled­ning til å se den avdøde. Vi sørg­er for videre trans­port på et senere tidspunkt.

Ved døds­fall på insti­tusjon eller syke­hjem med eget kjølerom, sørg­er per­son­alet for at avdøde blir fly­t­tet hit. I så fall kan avdøde hentes senere.

Noen insti­tusjon­er har ikke eget kjølerom og avdøde må der­for hentes på rom­met. I sam­råd med deg og per­son­alet på avdelin­gen vil vi bistå med hent­ing til avtalt tid. Den avdøde fly­ttes til nærmeste syke­hus eller mot­tak­skapell. Mange insti­tusjon­er ønsker at hentin­gen skjer i kiste, og du vil der­for måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Se våre kiste­mod­eller eller ta kon­takt med oss.

Henting av avdøde i hjemmet

Tilka­ll nærmeste leg­evakt. Leg­en vil fylle ut død­sat­testen, gi prak­tisk infor­masjon om hva som skjer videre og be deg ta kon­takt med et begrav­elses­byrå. Dere må gjerne ta kon­takt med oss med en gang og vi kan hjelpe dere med spørsmål og koordiner­ing, men død­sat­testen må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Ved døds­fall i hjem­met er det de etter­lat­te som bestem­mer hvor lenge avdøde skal ligge. Det gir mulighet for å ta farvel rundt en åpen kiste i et kjent hus og kan gi en god ramme for avskjed. Slik det var van­lig å gjøre i gam­le dager.

Rom­met må holde lav tem­per­atur. Ovn­er skal være slått av og det må luftes. Tildekking kun med et tynt lak­en. I hen­hold til norske forskrifter må avdøde legges i kiste i løpet av 24 timer.

Sykerom­met vaskes med såpe og varmt vann. Klær og sen­getøy kokevaskes. Hjemmesyke­pleien eller begrav­elses­byrå kan ta hånd om avfall. Van­lig rens­lighet, først og fremst grundig hånd­vask, er vik­tig med tanke på mulig smitte. Medisinske spørsmål vedrørende syk­dom eller smitte rettes til lege eller annet helsepersonell.

Vi har egen hen­tet­jen­este ved døds­fall hjemme. Ring 63 97 58 88 for mer informasjon.

Avdødes klær og verdisaker

Hvis døds­fal­l­et skjer i hjem­met, blir verdis­ak­er tatt av og lagt igjen der.

På insti­tusjon­er blir verdis­ak­er tatt av og lagt i insti­tusjo­nens safe. Disse kan hentes ut av nærmeste pårørende mot fremvis­ning av skifteattest.

Hvis døds­fal­l­et skjer ute, blir verdis­ak­er som hov­e­dregel sendt med båren.