Gravstein

Gravstein 382b lykt781 aurora helpolertI samar­beid med Tinde Gravstein før­er vi et bredt spek­ter av gravstøt­ter i alle prisklass­er – tradis­jonell gravstein, naturstein og designerstein.

Vi garan­ter­er forskriftsmes­sig mon­ter­ing og sikring av gravstein­er. Før bestill­ing gir vi total­pris som inklud­er­er søk­nad­er til kirkev­er­gen, for­sikring, forskriftsmes­sig sikring og 10 års garan­ti både på oppset­tin­gen og på selve gravstøtten.

Selve gravst­edet kan ha betyd­ning for valg av gravstein. Spe­sielle forhold som for eksem­pel tett veg­e­tasjon ved graven kan ha betyd­ning for valg av mate­ri­ale og over­flate­be­han­dling. Gravstein kan også lages etter tegning.

Vi gir per­son­lig veiled­ning ved valg av gravstein – spør oss gjerne om råd.

Vi utfør­er også inskrip­sjon­er, omslip­ing, ved­like­hold, bolt­ing og oppretting.

Tinde Gravstein

TINDE GRAVSTEIN er et samar­bei­de mel­lom Eide Stein, Lun­den Begrav­elses­byrå, Alléen Begrav­elses­byrå og Mau­ra Blom­ster og Begrav­elses­byrå. Sam­men er vi Norges største bedrift innen salg og bear­bei­d­ing av stein. Vårt mål er å være best på kvalitet og ser­vice, sam­tidig som vi skal til­by gravmin­ner til markedets beste priser.

Vi har en mod­erne mask­in­park og effek­tiv pro­duk­sjon – og mer enn 100 år lang hånd­verk­ser­far­ing. Vår kunnskap er deres tryg­ghet – og vi tør påstå at ingen hold­er høyere nivå når det gjelder kvalitet og service.

Vi lev­er­er over hele lan­det. Samme lave pris­er i hele Norge. Gravmin­ner fra 6500,-

Se mer på https://www.tindegravstein.no/