Begravelse eller bisettelse

I almin­nelig språk­bruk hersker det en del forvir­ring omkring betyd­nin­gen av ordene begrav­else og biset­telse.

Vi bruk­er ordet begrav­else om ser­e­monier hvor det fore­tas en jord­be­grav­else; vi føl­ger avdøde til graven og senker kisten.

Biset­telse brukes om ser­e­monien som følges av kre­masjon og ned­set­telse av urne i grav.

Som regel er det nærmeste fam­i­lie som tar val­get. Når et men­neske dør, er fam­i­lien ofte kjent med avdødes egen opp­fat­ning. Det gjør beslut­nin­gene enklere. Noen skriv­er også ned sine egne ønsker. Under­søk om det fore­lig­ger i bankboks, safe eller lignende.

Ring oss gjerne for råd og veiledning.