Akutt hjelp ved dødsfall

Ingen er for­beredt på døden, og det kan være vanske­lig å vite hva man skal gjøre når et døds­fall har fun­net sted. Kan­skje er det spe­sielle oms­tendigheter. Vi kan gi råd og veiled­ning i den situ­asjo­nen du befinner deg i, og vi kan hjelpe deg hur­tig. Vær opp­merk­som på at lege må tilka­lles. Død­sat­test må være utst­edt av lege før vi kan hente.