Tro og livssyn

Norge er et flerkul­turelt sam­funn og det er store vari­asjon­er og et rikt mang­fold innen de ulike livssynene. Vi i Lun­den Begrav­elses­byrå har inngående kunnskap om gravferd­skikkene innen de fleste tros­ret­ninger. Dette er vik­tig for oss slik at vi kan vise kor­rekt frem­ferd ved døds­fall og gravferd.

Gravferd­sloven bestem­melser om plik­ter, ret­tigheter og ans­var for den døde gjelder uavhengig av hvilket livssyn den avdøde har. Alle prak­tiske, tekniske og hygien­iske krav gjelder uavhengig av tros­ret­ning, noen som er akseptert av alle trossam­funn reg­istr­ert i Norge. Dette med­før­er at enkelte forhold og innret­ninger ved gravfer­den avviker noe fra opprin­nelige rit­ualer for å møte myn­dighetenes krav og begren­sninger når gravfer­den gjen­nom­føres i Norge.