Gravferd og korona-smitte

Vi ønsker å legge til rette slik at alle pårørende skal kunne holde en verdig og god gravferd for sine kjære. Selv om det er «unntak­stil­stand» på grunn av koron­aviruset. Restrik­sjonene som er iverk­satt er for mange en ekstra byrde til sor­gen. Men de er helt nød­vendi­ge. I vårt område er det per dags dato satt en grense på mak­si­malt 50 men­nesker til stede i en gravferdsser­e­moni. Men vi ser andre sted­er, blant annet i Dram­men, at alle gravferdsser­e­monier er stop­pet. Det er kun den aller nærmeste fam­i­lie som får være til stede når kista senkes på kirkegår­den. Slike restrik­sjon­er kan bli inn­ført også i vårt område. Skal vi kunne hjelpe dere med å gjen­nom­føre en gravferd, er vi avhengige av å holde oss friske og ikke være satt i karan­tene. Vi ønsker heller ikke å bidra til å spre smit­ten. For å være i stand til å hjelpe alle vil vi:

  • «Løse opp» kon­toret og jobbe fra hver vår plass. Kon­toret er stengt for «van­lig besøk».
  • Ikke gi klem­mer og håndtrykk, selv om det er den mest naturlige del av møtet med mennesker.
  • Legge opp til å gjen­nom­føre så mange som mulig av møtene med pårørende — der det ikke er tvin­gende nød­vendig at vi møtes fysisk — via tele­fon, epost og Skype/Facetime.
gravferd og korona smitte

gravferd og korona-smitte

Til deg som plan­leg­ger å gå i en ser­e­moni: Vur­der­er du eller noen av dine nærmeste å delta i en gravferd­ser­e­moni, er du pålagt å følge myn­dighetens smit­tev­ernin­struk­sjon. Det skal være mulig med minst 1 meters avs­tand mel­lom besøk­ende i ser­e­monirom­met, og det kan være mak­si­malt 50 frem­møtte, inklud­ert med­virk­ende. Det vil være opp­slag om dette ved inngangspar­ti­et, og våre medar­bei­dere vil bistå med hjelp. Du kan ikke delta i ser­e­moni dersom:

  • du har kom­met fra utlandet utenom Sverige og Fin­land de siste 14 dagene.
  • du er i karantene.
  • du har vært i nærkon­takt med mis­tenkt smittet.

Du bør ikke delta i ser­e­monien dersom:

  • du har en vik­tig sam­funnsopp­gave (helseper­son­ell og andre).
  • du har ned­satt helse.

Ta eventuelt kon­takt med oss på tele­fon eller epost – om du er usikker. Vis omsorg – ta hen­syn – bruk min­nes­i­dene Vi er bekym­ret for sorg­pros­essen etter døds­fall i tida som kom­mer. Det naturlige er at man gjen­nom besøk, deltakelse i ser­e­moni og min­nesamvær vis­er omsorg, tar del i sor­gen og bryr seg om hveran­dre. Slik situ­asjo­nen er nå bort­fall­er disse naturlige møteplassene. Du kan likev­el delta. Du kan vise din omsorg. Vis din deltakelse ved å tenne et lys, skriv en hilsen eller del bilder/video på min­nes­i­den for den avdøde. Vi vet av erfar­ing fra før korona-viruset, at dette betyr mye for de etter­lat­te. Min­nes­i­den er en god måte å vise omsorg på. Du kan også bestille blom­ster til de etter­lat­te eller ser­e­monien på min­nes­i­den, det koster ikke mer enn om du bestiller direk­te i butikken. Stream­ing av ser­e­moni Vi tilbyr også at våre ser­e­monier kan streames og vis­es på min­nes­i­den, slik at man kan delta i ser­e­monien via tele­fon, net­tbrett eller pc. (Dette er ikke NRK-pro­duk­sjon­er, men bilde og lyd skal det bli.) Vi håper du forstår at det er spe­sielle tider, vis­er ekstra omsorg og gjør det du kan for å hin­dre at smit­ten sprer seg. Helse­myn­dighetenes anbe­falinger Tiltak­ene over er basert på helse­myn­dighetenes pålegg og anbe­falinger, og bidrar til å redusere spred­nin­gen av koron­aviruset. Tiltak­ene vur­deres fortløpende. Helse­myn­dighetens anbe­falinger finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ Vi er tilst­ed når du trenger oss – døgnet rundt, året rundt – 63975888