Galleri

Lunden Begrav­elses­byrå formi­dler et stort utvalg av kranser, båre­buket­ter, deko­rasjon­er og opp­satser, og sørg­er alltid for en vakker og hel­hetlig ramme rundt ser­e­monien. Vår samar­bei­dspart­ner er Blom­ster­ver­den på Eidsvoll. Neden­for kan du se gjen­nom fem fan­er med bilder.