Dødsbo, rydding, bortkjøring og vask

Lunden Begrav­elses­byrå har dyk­tige samar­bei­dspart­nere som kjøper opp døds­bo og/eller utfør­er ryd­ding, bortkjøring av avfall og hov­e­drengjøring av boliger i døds­bo. Forhånd­sav­talt og konkur­ransedyk­tig pris. For mer infor­masjon ta kon­takt med oss på 63 97 58 88